top of page

ISO Kalite Yönetim Sistemleri Sertifikalandırma

ISO-LOGO-1.png
110322876_162170175374230_64036648546037

Cosmet Group; firmanızın kurumsal kimliğinin oluşturulması ve güçlendirilmesi noktasında önem teşkil eden prosedürler, talimatlar gibi yazılı kalite yönetim dokümantasyonlarının hazırlanması, firma yapısına uygun sertifikalandırılmaların gerçekleştirilmesi hususunda en hızlı ve ekonomik çözümleri sunmaktadır.

Firmanızın internet sayfasında, ürün etiketlerinizde kullanabileceğiniz, kurumsal yapınızı profesyonelleştirecek bütün ülkelerde geçerli The International Accreditation Service: IAS ve International Accreditation Forum - IAF akreditasyonlu ISO 9001-ISO 22716-ISO 45001-ISO 14001-ISO 22000 Yönetim Sistemi Sertifikaları, Helal Belgesi ve CE Deklarasyonu belgelendirmeleri için sizlerle çalışmak isteriz.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

ISO (International Organization for Standardization) ; belirli bir faaliyet ilgili olarak ekonomik fayda sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardımı ve işbirliği ile belirli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama işlemidir. Standardizasyon aslında toplumun kalite ve ekonomikliği arama çalışmalarının sonucu olarak ortaya çıkan bir faaliyettir.

ISO’nun temel amacı;

 • Uluslararası mal ve hizmet alışverişini kolaylaştırmaktır.

 • Bilimsel, teknik, ekonomik alanlarda karşılıklı anlaşmaları sağlamak için dünyada standardizasyonu geliştirmektir.

 • Ulusal standartları uyumlaştırmak, birleştirmek ve önerilerde bulunmaktır.

 • Bütün üyelerin onayı ile uluslararası standartlar oluşturmaktır.

 • Ulusal ve uluslararası alanda kullanılmaya elverişli koşulları taşıyan yeni standartların gelişimini desteklemektir.

 • Ulusal ve teknik kurulların çalışmalarına ilişkin bilgi alışverişi sağlamaktır.

 • Standardizasyon ile ilgili diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu kuruluşların işini kolaylaştıracak standardizasyon çalışmalarında bulunmaktır.

ISO 9001 Belgesinin Kullanımı ve Yararları

ISO 9001 belgesi çok sayıda müşteri tarafından istenmektedir. Bu belge yalnız başına bir pazar avantajı sağlayacaktır. Ancak bu fayda kısa vadelidir. ISO 9001, pazar avantajı dışında kuruluşlara bir sürekli iyileştirme mekanizması ve disiplini kazandırır. Ancak belgenin alınması kusursuzluğun başarıldığı anlamına gelmez. ISO 9001 belgeli bir kuruluşta her problem bir iyileştirme fırsatı olarak görülür. Problemin çözümünden önemlisi onun bir daha tekrarlanmamasını sağlamaktır. Türkiye’de 720 belgeli şirkette yapılan araştırmaların sonuçları, ISO 9001’in yararlarını aşağıda özetlenen şekilde ortaya koymaktadır.

Dış yararlar:

 1. Kuruluşun imajının güçlenmesi,

 2. Müşteri memnuniyeti,

 3. Müşteri artışı,

 4. Rekabet gücünün artması

 5. Daha iyi tedarikçi ilişkileri

İç yararlar:

 1. Yönetimin etkinliği

 2. Olumlu kültürel değişim

 3. Kalite bilincinin oluşması

 4. Daha iyi bir dokümantasyon

 5. Sistematikleşmek

 6. Standardizasyon ve tutarlılık

 7. Etkinlik ve üretkenlik artışı

 8. Maliyetlerin azaltılması

ISO 22716 İyi Üretim Uygulamaları (GMP – Good Manufacturing Practices)

Gıda, ilaç, kozmetik, medikal cihaz gibi insan sağlığını doğrudan etkileyen ürünlerin güvenilir koşullarda ve sistemlerde üretilmesi için hazırlanmış, ürünün hazırlanmasından dağıtımına kadar her aşamasında enfekte olma (kontaminasyon) olasılığını önlemek ve güvenilirliği artırmak amacıyla hazırlanmış koruyucu önlemler dizisidir.Avrupa Birliği’nin 2010 yılında kabul ettiği Kozmetik Tüzüğü uyarınca, tüm üye ve aday ülkelerde kozmetik üretim yerleri için Kozmetikte iyi üretim uygulamalarına uyum zorunluluğu getirilmiştir. Türkiye’de de başlayan uygulama çerçevesinde hem ülkemizde satışa sunulacak ürünler hem de ihracat için GMP Belgesi aranacaktır.

 

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi / HACCP- Hazard Analysis and Critical Control Point (Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları Sertifikası)

 

Gıda güvenliği için artan uluslararası ihtiyaçların belirlenmesi ve giderilmesi amacıyla toplanan ISO komitesinin uzun yıllar süren çalışmaları sonucunda geliştirilmiş bir gıda güvenliği standardı olarak yayınlanmıştır.

Gıda işletmelerinde, sağlıklı gıda üretimi için gerekli olan hijyen şartlarının (personel hijyeni, ekipman hijyeni, hammadde hijyeni, ortam hijyeni, vb.) belirlenerek bu şartların sağlanması, üretim ve servis aşamasında tüketici açısından sağlık riski oluşturabilecek nedenlerin belirlenmesi ve bu nedenlerin ortadan kaldırılması temeline dayanan bir ürün güvenilirliği sistemidir. Sistem, ürün güvenliğini etkileyen tehlikelerin önceden belirlenmesi ve kontrol altına alınmasını sağlayan sistematik bir yaklaşımdır.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi 

ISO 14001 Çevre yönetim standardı; işletmelerin çevresel etkilerinin kontrol altına alınması, olası çevresel risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda yapılacakları belirleyen risk yaklaşımlı yönetim standartlarından biridir. Öncelikle çevresel riskler belirlenmekte sonrasında bu risklere bağlı tedbirler bir planlama yapısıyla standard alt yapısına oturtulmaktadır. Kurum ve kuruluşların çevre ile olan ilişkileri bu standart içerisinde tanılanır ve yönetilir.

 

ISO 45001 İş Sağlığı  ve Güvenliği Yönetim Sistemi 

İngiliz BSI (İngiltere Standard Kurumu) tarafından geliştirilmiş ve bu yönüyle ISO’ dan ayrılan iş ve işçi güvenliği yönetim sistemidir. ISO’ nun halen yayınlamak için üzerinde geliştirmelere devam ettiği iş güvenliği standardı ISO 45001′ dir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 

Kurum ve kuruluşlarda bulunan ticari ve ticari olmayan tüm bilgilerin saklanması, dağıtılması ve korunmasına yönelik hazırlanıp yayımlanmış ISO standardıdır. ISO’ nun geliştirdiği popüler standardlar arasıda yer almaktadır.

ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi

Kurum ve kuruluşların müşterileriyle olan tüm ilişkilerini kontrol altına almak, değerlendirmek ve gereklerini yerine getirip ölçülebilirliğini sağlamak amacıyla üretilmiş ISO standardıdır. Daha önce ISO 9001 içerisinde prosedür düzeyinde ele alınmakta bulunan bu standard geliştirilmiş ve giderek artan önemine binaen bağımsız yayımlanmaya uygun görülmüş müşteri memnuniyet yönetim sistemidir. Müşteri şikayet yönetimi olarak da adlandırılmaktadır.

Helal Belgesi 

İslamiyet şartlarına göre uygun bir şekilde hazırlanan ürünlere verilen bir belge  türüdür.

Helal belgesi alacak ürün ve firmanın sahip olması gereken özellikler;

– Ürünün hammaddeden başlayarak mamül madde aşamasına kadar bütün proseslerinin, ürün bileşiminde bulunan bütün maddelerin ve katkı maddelerinin gerek menşei, gerek temin biçimi ve yolları, gerekse temin kaynağı bakımından İslami kriterlere ve insani gereklere uygun olması,

– Ürün bileşiminde ve imalattan sonraki aşamalarda kullanılan bütün hammaddelerin ve/veya işlenmiş, yarı işlenmiş vb. maddelerin temin edildiği kişi, kurum, kuruluş, firma vs.’nin İslam inancı ve yaşantısıyla açıkça çelişen bir halinin olmaması,

– Ürünün paketleme malzemelerinin ve depolama şartlarının insani gereklere ve İslami kriterlere uygun olması,

– Gerek ürünün üretim aşamalarında, gerek ürün bileşiminde yer alan bütün unsurlarda, gerekse ürün bileşimindeki her bir unsurun üründe bir araya gelmesiyle oluşabilecek etkilerinde İslami kriterlere, insani gereklere, sağlık ve temizlik şartlarına, beslenme bakımından gerekliliğe uygun vasıfları taşıması,

– Üreticinin, inancı ve yaşantısıyla İslam’a açıkça aykırı bir durumunun olmaması şartı aranır

– Üreticinin İslami açıdan mali yükümlülüklerini yerine getiriyor olması.

 

CE Belgesi (Deklarasyon) 

CE Sembolü Avrupa Birliğinin (AB), teknik mevzuat uyumu çerçevesinde malların serbest dolaşımının tam anlamıyla sağlanması amacıyla ürünlerin teknik yapılarına ilişkin mevzuatı daha basit ve genel hale getirmek için 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini sağlık, güvenlik ve tüketicinin ve çevrenin korunması gerekliliklerine uygunluğunu gösteren ve Conformité Européenne kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir Birlik işaretidir.

CE Belgelendirme süreci teknik dosyanın hazırlanması, test raporunun yazımı ve deklerasyonun tamamlanması aşamalarından oluşmaktadır. CE Sembolünü ürün etiketinde kullanabilir ve ihracatlarınızı sorunsuzca gerçekleştirebilirsiniz.

ISO 13485 Tıbbi Cihaz Kalite Yönetim Sistemi 

ISO 13485, ISO kurumu tarafından yayınlanan, mevzuat amaçları bakımından şartlar başlığına sahip medikal cihaz üreticilerine uygulanabilen kalite yönetim standardıdır.

bottom of page